Prin Decizia1 nr. 66/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronunțat o hotărâre prealabilă cu privire modul de interpretare și aplicare a prevederilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) și (5) și art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 pct. 18 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în sensul că:
Executarea silită a titlurilor executorii – hotărâri judecătorești privind creanțe bugetare, datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului, se realizează prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului.
Jurisprudența:
Decizia este obligatorie pentru toate instanțele începând din 7 decembrie 2017 prin publicarea în: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017.
Emiterea Deciziei 66/2017 a fost determinată de constatarea unei practici neunitare la nivelul instanțelor în ce privește competența executării silite, pornind de la cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei, un executor judecătoresc care a solicitat încuviințarea executării silite, în baza titlului executoriu – în vederea evacuării debitorului din spațiul proprietatea creditorului și a executării obligației de plată reprezentând contravaloarea chiriei, cheltuielilor de întreținere și majorărilor de întârziere.
Însă instanța de fond a respins cererea de încuviințare a executării silite formulată de executorul judecătoresc. A reținut că titlul executoriu constată o obligație datorată unității administrativ-teritoriale, astfel că trebuie clarificată problema dacă aceasta reprezintă o creanță bugetară și, deci, o creanță fiscală ce se poate pune în executare doar în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament