Se deschide calea fondurilor europene 2014-2020 pentru universităţile de stat – bani pentru reabilitare, modernizare, extindere, dotare cu obiecte de inventar/mijloace fixe necesare procesului educaţional. Pentru punerea în temă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat un eveniment de informare Regio privind „Prioritatea de investiții 10.1 – Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”.

Sunt eligibile „instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018”.

Prioritar vor beneficia de fonduri domeniile „cu potențial de creștere care contribuie la creșterea angajabilității absolvenților învățământului superior în sectoare competitive și cu specializări inteligente”.

Proiectele trebuie să se încadreze între minimum 100.000,00 euro şi maximum 6.700.000,00euro, cu condiţia sp nu depăşască echivalentul a 30.000.000,00 lei calculat la cursul euro din luna depunerii cererii.

Cererile de proiecte se depun de la 24.11.2017, ora 12.00 până la 24.04.2018, ora 12.00.