Ministerul Educației și Cercetării anunță că a lansat prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) apelul de selecție în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

CPEECN este definit ca „grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice – titularizare)”. Rolul CPEECN este  de comunitate de învățare ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Selecția se desfășoară în perioada 21 septembrie-1 decembrie 2020.

Etapa I – înscriere 21-30 septembrie 2020.

Condițiile de înscriere pentru candidați cumulate sunt:

a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;

b) au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate;

c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Etapa a II-a – verificarea dosarelor 1-15 octombrie; verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri) 16 octombrie-1 decembrie.

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare (2 decembrie 2020-15 martie 202), acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, asigurat de CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că „membrii CPEECN sunt cadre didactice care își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal – filierele teoretică, vocațională și tehnologică.

Atribuțiile de bază ale CPEECN sunt:

a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs – evaluare centrată pe competențe, cu respectarea principiilor calității și echității;

b) antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară;

c) realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.

Calitatea de membru CPEECN presupune răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare. Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispozițiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale”.

DISTRIBUIȚI