INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ: Cercetare științifică academică de excelență

Date:

Institutul de Prognoză Economică (IPE), înființat prin Decretul 10/1990 și parte integrantă a Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) este unul dintre institutele de prestigiu și cu importantă vizibilitate internațională ale Academiei Române. Principala misiune a Institutului de Prognoză Economică este amplificarea contribuţiei cercetării ştiinţifice academice de excelenţă la rezolvarea unor probleme de interes economico-social, în contextul european al tendințelor actuale și al perspectivelor cercetării fundamentale și academice avansate în economie prin: realizarea de cercetare științifică fundamentală și aplicată și de analize riguroase și bazate pe metode moderne de cercetare, care contribuie atât la extinderea frontierelor cunoașterii, dar și la sprijinirea factorilor decidenți la nivel regional, național și european în luarea de decizii pertinente și fundamentate; creşterea vizibilităţii naționale și, mai ales, internaționale, a cercetărilor și cercetătorilor proprii; valorificarea rezultatelor cercetării naţionale şi integrarea acesteia în cercetarea internaţională, la nivel european și mondial.

Obiectivul fundamental și pe termen lung al Institutului de Prognoză Economică este de a asigura și sprijini creșterea competitivității și bunăstării din România prin intermediul cercetării fundamentale și aplicate de cel mai înalt nivel pe plan internațional și de a deveni astfel o interfaţă competitivă şi de înalt nivel ştiinţific între România şi restul Europei şi un nod de reţea potenţial atractiv în cadrul sistemului european de cercetare macroeconomică, de formulare şi analiză de politici economice. Pentru atingerea acestui obiectiv, ca prioritate a consolidării poziţiei şi a strategiei de dezvoltare viitoare a IPE, se urmărește stabilirea şi îmbunătăţirea continuă a legăturilor ştiinţifice cu instituţii partenere, de vârf, din spațiul european şi cel internațional al cercetării științifice.

Ideile directoare ale temelor de cercetare iau în considerare tendinţele actuale şi de perspectivă ale cercetării economice din ţările avansate şi oportunităţile de obţinere a unor rezultate deosebite, cu grad sporit de originalitate. În contextul aderării noilor state la Uniunea Europeană, problematica integrării suscită o atenție deosebită atât din perspectivă națională, cât și regională, în temele de cercetare investigate.

Programele de cercetare ale IPE se încadrează în domeniile strategice și direcțiile de acțiune ale Academiei Române și ale INCE, fiind orientate atât spre aprofundarea aspectelor de ordin teoretic, în sensul cercetării fundamentale de tip academic, cât şi în aceea a extinderii studiilor empirice şi aplicative, cu scopul de a consolida politicile economice şi programele de dezvoltare la nivel naţional şi regional, în contextul Spațiului European al Cercetării (ERA).

Principalele domenii în care IPE realizează proiecte de cercetare științifică sunt următoarele: Cercetare fundamentală – modelare macroeconomică și financiară, modelarea matematică a proceselor economice la nivel macro-, mezo- și microeconomic; Evaluarea politicilor – politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională; Studii empirice şi sondaje – determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe în structura consumului populaţiei; Studii de impact în contextul extinderii Uniunii Europene și integrării viitoare în Zona Euro – raportul dintre criteriile convergenţei în termeni reali şi criteriile convergenței nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională în vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare în profil regional;
Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt – estimarea evoluției viitoare a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masă monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale; Studii și cercetări referitoare la dezvoltarea sustenabilă și eco-bioeconomie – productivitate și inovare, mediu și energie, valorificarea resurselor naturale, politici și metode moderne de inovare, dezvoltarea și impactul biotehnologiilor.

De asemenea, prin activitatea sa științifică, IPE a acționat și acționează și ca un liant între mediul academic (reprezentat de Academia Română, alte institute de cercetare ale Academiei, universități, institute naționale de cercetare științifică, centre de cercetare), factorii de decizie (la nivel guvernamental și parlamentar, la nivelul autorităților regionale și locale, dar și la nivel european) și mediul de afaceri (reprezentat de firme și întreprinzători), susținând o colaborare strânsă între aceste elemente cheie ale noii economii și societăți ale cunoașterii.

Institutul de Prognoză Economică are o echipă valoroasă de cercetători, formată din 26 cercetători atestați, dintre care 25 dețin titlul de doctor în economie, iar 3 dețin și titluri de doctor în specialitățile matematică, fizică și drept. Cinci dintre cercetătorii din Institut sunt conducători de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale din Academia Română (SCOSAAR), Departamentului de științe economice, sociale și juridice ale Academiei Române. Alți trei cercetători sunt conducători de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Zece dintre cercetătorii din Institut sunt antrenați în activități didactice.

Performanță – Excelență – Vizibilitate

Programul de cercetare al IPE a fost și este permanent racordat la necesitățile vitale pentru dezvoltarea societății și economiei românești, reflectate în strategiile și programele fundamentale ale Academiei Române și Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.

Activitatea de cercetare fundamentală în domeniul științelor economice se desfășoară pe bază de programe și proiecte proprii de cercetare, circumscrise programelor prioritare ale Academiei Române și ale INCE, precum și pe bază de contracte cu partenerii publici și privați interesați în cercetarea științifică a unor fenomene și procese economico-sociale din sfera de cercetare a Institutului. IPE participă, împreună cu institute din componența INCE și cu alte institute/centre naționale/internaționale de cercetare, la elaborarea de studii cu caracter interdisciplinar. Structura organizatorică a institutului cuprinde patru departamente de cercetare: Modelare și prognoză macroeconomică, Analiza comportamentului agenților economici, Dezvoltare regională, Analize macroeconomice și comparații internaționale.

Activitatea institutului s-a materializat, în anii care au trecut de la înființare, într-un volum important de studii și cercetări economice, de la materiale cu caracter teoretic și pur academic până la studii privind strategiile de dezvoltare pe diferite orizonturi de timp, de multe ori cruciale pentru parcursul societății românești, pentru procesul economic decizional din România. Dintre acestea, amintim: Programul Național de Aderare al României la Uniunea Europeană, Strategia de Dezvoltare pe Termen Mediu a României 2000, Societatea informațională și noua economie, Strategia Dezvoltării Durabile-Orizont 2025, Evaluarea stării economiei naționale – ESEN I, II și III, Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani:

2018-2038. Participarea institutului a constat în realizarea de prognoze pe termen lung pentru România, elaborarea de modele econometrice, elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare și ridicare a nivelului de competitivitate a economiei României din perspectiva integrării în Uniunea Europeană. În cadrul Strategiei de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2018-2038, Proiectul interdisciplinar 6 Economia și Calitatea Vieții a fost coordonat de acad. Albu Lucian Liviu, directorul IPE.

La nivelul Institutului, în anul 2012 a fost promovat și aprobat ca program fundamental al Academiei Române, programul „Teorii şi modele de analiză şi prognoză”. Programul cuprinde principalele clase tematice specifice activității științifice a Institutului, respectiv amplificarea contribuţiei cercetării ştiinţifice academice de excelenţă în rezolvarea unor probleme de interes economico-social în context european prin creşterea vizibilităţii potenţialului de cercetare, valorificarea rezultatelor cercetării naţionale şi integrarea sa în cercetarea internaţională.

Din anul 2014, IPE coordonează, în cadrul domeniului strategic Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a țării (economic, social, juridic, mediu) inclus în Strategia cercetării științifice în Academia Română 2014-2020 și în Planul de cercetare al INCE, direcția prioritară „Dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor de prognoză economică și socială. Modele, scenarii, analize numerice și calitative”.

În cadrul acestei direcții au fost realizate dezvoltări teoretice, modele comportamentale, metode computaţionale moderne pentru rezolvarea modelelor macroeconomice, metode de analiză a seriilor statistice prin modele matematice, modele şi tehnici econometrice spaţiale pentru analiza pieţei muncii la nivel regional, modelarea parametrilor potenţialului uman în contextul inovării şi dezvoltării durabile, modelarea de tip flow-fund a metabolismului socio-economic, analize privind evaluarea aderării la UE asupra modelelor de consum ale populaţiei, evaluarea efectelor integrării economice europene şi ale Brexit-ului asupra emigranţilor din ţările Europei Centrale şi de Est, precum şi problemele competitivităţii sectoriale şi dimensiunea regională a cooperării trans-sectoriale.

La studiile mai sus prezentate se adaugă două studii realizate în cadrul direcţiei dedicate Centenarului România 1918-2018, pe linia unor cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice, din perspectiva unor repere privind programele şi prognoza în economia României, dar şi problemele actuale ale convergenţei macroeconomice şi a convergenţei regionale a României în contextul UE. Începând din anul 2017 a fost iniţiat şi dezvoltat un sistem IT de management online al publicaţiilor IPE, sistem ce va fi îmbunătăţit şi continuat şi în anul 2018 de colectivul de specialitate din institut.

Studiile realizate în cadrul proiectelor/programelor de cercetare derulate prin Institut în intervalul 2010-2017 au fost finalizate prin elaborarea a 87 rapoarte/studii de cercetare, la care se adaugă 140 rapoarte/studii de cercetare din proiectele naționale și internaționale de interes naţional – livrabile în cadrul proiectelor respective – și 139 de rapoarte/studii realizate în cadrul altor colaborări științifice dezvoltate de IPE.

Institutul de Prognoză Economică a participat în peste 80 proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare (1990-2017) din care: (i) 27 proiecte internaţionale – PHARE-ACE Research Programme, Global Insight–Washington D.C., Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting (CMASF) Moscow, GDN/CERGE-EI Praga, World Bank-Washington, WIIW-Viena, UNDP, PC-7, FEDER (proiecte tip SEE 2007-2013, POSCCE), FSE (proiecte tip POSDRU, POCA), Programul „Fondul de burse” – Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Programul Transnațional Interreg Danube 2017-2019; (ii) 60 proiecte naţionale dintre care: Granturi ale Academiei Române și ANSTI, Proiecte tip CERES, CEEX, MENER, PNCDI-II (Parteneriate, TI, IDEI), Planul Sectorial, Institutul European din România, dar și proiecte/contracte de prestări servicii încheiate cu agenți economici din diverse domenii de activitate, la nivel național și teritorial.

Participarea cercetătorilor, în parteneriat, în proiecte de interes național: Strengthening the capacity for analysis, macroeconomic forecast and elaboration of economic policies within The National Commission of Prognosis, the Ministry of Economy and Trade and the Prime Minister’s Cabinet, Grant UE, RCEP; EU Project, European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issue; Proiect PODCA, cod SMIS-27153, Îmbunățirea capacității instituționale de evaluare și formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenței economice cu UE a Comisiei Naționale de Prognoză, Contractant CNP; POSDRU 2007-2013, ID:61755: Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) Contractor Academia Română; POSDRU/159/1.5/S/137926 ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ” Contractor Academia Română; POSDRU/159/1.5/S/140106, „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”, Beneficiar: Institutul de Economie Mondială, Academia Română; ,,Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de monitorizare şi prognoză a evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii”, cod SIPOCA 3; „Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort”, cod SIPOCA 28.

Creșterea semnificativă a numărului de participări ale cercetătorilor din Institut la programele de cercetare prioritare ale Academiei Române, la programele naționale de cercetare și la programele internaționale a facilitat participarea numeroasă a acestora la conferințe, stagii de cercetare și vizite de lucru în țară și străinătate și organizarea de către Institut a unor manifestări științifice cu participare națională și internațională, invitarea unor colaboratori din străinătate în vizite de studiu și schimb de bune practici, în cadrul Institutului. În același timp, a existat posibilitatea creșterii numărului de cărți și articole publicate de cercetătorii din Institut în țară și în străinătate.
Colectivul de cercetători din Institut este preocupat în mod constant de valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor desfășurate pe parcursul anilor, prin publicarea de cărți și capitole în cărți, realizarea unor volume colective de specialitate, prin publicarea unor articole ştiinţifice în reviste de specialitate indexate ISI, indexate în BDI sau neindexate BDI dar cu ISBN/ISSN.

Institutul publică propria revistă în limba engleză, Romanian Journal of Economic Forecasting (http:www.ipe.ro/rjef.htm, peer review), cu apariție trimestrială. RJEF este cotată ISI (prima revistă ISI din România în domeniul economic), începând cu Vol. 8 Issue 1/2007, partRLEF -revista IPE-copertae din „ISI-Thomson Scientific Master Journal List”. Publicația este indexată în: Social Sciences Citation Index, Social Scisearch Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition, inclusiv în cea mai mare bază bibliografică din domeniul economic, RePEc (htpp:// ideas.repec.org/s/rjr/romjrf.html).

Personalități internaționale au acceptat să facă parte din staff-ul IPE și din board-ul revistei noastre: Lawrence R. KLEIN, laureat al Premiului Nobel în Economie, BAYAR Ali H (Belgia), CHANG Tsangyao (Taiwan), CHAREMZA Wojciech (U.K.), GIAMPIETRO Mario (Spania), HALL Stephen (U.K.), HARDLE Wolfgang Karl (Germania), LU Ralph Yang-Cheng (Taiwan), MAYUMI Kozo (Japonia), SOLOMON Sorin (Israel), ZIMMERMANN Klaus F. (Germania, SUA).

Institutul editează și publică Arhiva de studii a IPE – Working Papers of Institute for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting Conference Proceedings și Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar, publicații indexate în baza de date RePec-IDEAS: http://ideas.repec.org/s/rjr/wpmems.html.

În afara diseminării rezultatelor cercetărilor în cadrul revistei IPE, valorificarea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul planului anual de cercetare şi în cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare au fost publicate, în cursul intervalului 2010-2017, în 98 de cărți din care 18 au fost cărţi publicate în edituri consacrate din străinătate (de exemplu, Springer, Academic Press-Elsevier, Nova Science Publishers House, LAP LAMBERT Academic Publishing, InTech Publishing) și 80 de cărți la edituri recunoscute din țară (Editura Academiei Române, Editura Economica, Editura Expert, Editura Universitară-București, Editura Sitech-Craiova, Editura ASE București, Editura Prouniversitaria – București). În aceeași perioadă au fost publicate 39 de capitole în cărți editate în străinătate și 122 de capitole în volume publicate în edituri din țară. 40 de articole au fost publicate în reviste ISI din străinătate, iar 76 de articole în reviste ISI din ţară. În volume ISI Proceedings au fost publicate 39 de articole. Alte 843 de articole au fost publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate indexate în BDI.

Competitivitate -coperta-Pelinescu&all Carte Nova-Albu&Caraiani

Cercetătorii din Institut şi-au valorificat rezultatele cercetărilor elaborate în cadrul temelor de plan, a proiectelor derulate la nivelul institutului, prin participarea cu numeroase comunicări ştiinţifice, ca autori sau în colaborare, în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, peste 1100 de participări, din care mai mult de 600 în străinătate.

Vizibilitatea şi recunoaşterea internaţională este susţinută de locul deținut de IPE în topul instituțiilor și autorilor din RePEc (cea mai mare bază bibliografică pentru economie), dar și de prezența cercetătorilor în statisticile ISI, RePEc și Scopus.
În februarie 2018, în topul instituțiilor și autorilor din RePEc, Institutul ocupă următoarele poziții:

  • Top 8%, instituții Economice din lume (publicațiile din ultimii 10 ani), https://ideas.repec.org/top/top.inst.all10.html;
  • Locul 346 în Topul 12.5%, instituții din Europa (autori, publicații), https://ideas.repec.org/top/top.europe.html;
  • Top 25%, instituții și economiști din România (la egalitate cu INCE) pe toată perioada, http://ideas.repec.org/top/top.romania.html

În statisticile RePEc figurează 23 de autori din institut, cu 738 articole și cu 621 de citări. Statisticile ISI evidențiază prezența a 21 de autori din institut cu 309 articole publicate și 614 citări. În ceea ce privește statisticile Scopus, 21 de autori cu 254 de articole înregistrează 601 citări. Din punctul de vedere al numărului de publicații și al citărilor, institutul se plasează pe primul loc în cadrul INCE.

Imaginea IPE este susținută și prin distincțiile, premiile acordate Institutului și cercetătorilor din Institut:

  • Diploma Meritul Academic – conferit de Academia Română Institutului de Prognoză Economică pentru 45 de ani de Cercetare Științifică Academică în Domeniul Prognozei Economice, 22 aprilie 2015, București; Medalia „Centenar Pierre Werner” conferită Institutului de Prognoză Economică de către Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, în semn de prețuire a contribuțiilor remarcabile la dezvoltarea cercetării științifico-economice, în spiritual wernerian al consensului, al respectării și armonizării valorilor românești în spațiul European și mondial, 3 decembrie 2015; Diplomă de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică cu ocazia participării la Salonul Cercetării – 2011; Diploma de excelență conferită de AGER „Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF)”, pentru contribuția la diseminarea rezultatelor cercetării economice, decembrie, 2012.
  • Premii ale Academiei Române: Albu Lucian-Liviu – Premiul Academiei Române pentru ştiinţe economice „Petre S. Aurelian” 2000, pentru cartea Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?, Editura Expert, 1998; Scutaru Ungureanu Cornelia – Premiul Academiei Române „Virgil Madgearu” 2000, pentru cartea Analiza de competitivitate a economiei româneşti. Orizont 2000-2005-2010. Soluţii strategice alternative, Editura Academiei Române, Bucureşti 1998; Desmireanu Ionel – Premiul Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” și Premiul Academiei Române „Petre S. Aurelian”; Ionuţ Purica – Premiul „Virgil Madgearu” 2010, pentru cartea Optimizarea schimbării în piaţa de energie, Editura Expert, Bucureşti, 2008; Elena Pelinescu, Marioara Iordan, Mihaela-Nona Chilian, Mihaela Simionescu, Premiul Academiei Române „Nicolas Georgescu Roegen” 2017, pentru cartea „Competitivitate-Competitivitatea regională în România”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.

Diploma excelenta RJEF-IPEIPE-Diploma merit

 

 

 

 

medalia Wernwr IPE

 

Colectivul de cercetători ai Institutului este preocupat de promovarea și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare cu institutele de cercetare și universitățile din țară, colaborări deja tradiționale, dar și de continuarea colaborării cu partenerii din străinătate. IPE a dezvoltat și dezvoltă parteneriate și colaborări științifice cu instituții prestigioase din străinătate atât pe linia schimburilor interacademice, cât și a colaborării în cadrul unor programe și proiecte de cercetare științifică: GLOBAL INSIGHT (DRI-WEFA) (SUA), GDN/CERGE-EI,WIIW, Foundation Turku School of Economics Finland, Futures Research Center Finland, REGION OF VENETO Italy, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA Italy, The Second University of Naples Italy, University of Leicester, U.K., Universita Autonoma de Barcelona, ICTA, Spania, ECONOMICS AND MANAGEMENT SCHOOL WUHAN UNIVERSITY, R. P. China, „School of Economics, Ocean University of China, Qingdao, Shandong, China”, INSTITUTE OF EUROPEAN STUDIES, CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES, University of Iceland – IPAP, Reykjavik, Iceland etc.

ClusterPoliSEE_IPECLusters_Bio_Book_IPE IPE este membru fondator şi membru plin în cadrul Asociaţiei Naţionale a Clusterelor din România-CLUSTERO; IPE este membru al Consiliului Naţional Român din cadrul Consiliului Mondial al Energiei; Institutul de Prognoză Economică este afiliat, din 2017, la Global Labor Organization (GLO) şi este parte a GLO Network alături de alte 29 de organizaţii din 95 de ţări; din 2017 Institutul de Prognoză Economică face parte din grupul de iniţiativă ce are drept scop constituirea Centrului Român de Productivitate (CRP), acţiune iniţiată la nivel guvernamental prin implicarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Ziua Copilului: Vânzările de Barbie au scăzut cu 40 la sută în primul trimestru

 Pawel Majtkowski, analistului eToro De Ziua Copilului, am aruncat o privire...

Microsoft Build 2023: noi soluții de inteligență artificială pentru viitorul digital

Microsoft Build 2023 – cel mai important eveniment dedicat...

Bestjobs: Angajații profită de minivacanța dintre 1 și 5 iunie

Cei mai mulți au planuri aproape de casă, dar...