„Pregătiți pentru 55” – Obligații drastice la nivelul statelor membre pentru atingerea obiectivelor climatice

Date:

Consiliul European a stabilit obiectivul ca UE să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990, și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Prin Legea europeană a climei, aceste obiective sunt obligatorii pentru UE și statele sale membre, iar țintele sunt foarte ambițioase și  ar necesita schimbări profunde și nepopulare.

Pentru a atinge aceste obiective, România trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce emisiile și a decarboniza economia. În momentul de față se pregătesc noi norme și actualizări ale legislației UE pentru ca tranziția verde să devină realitate.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” este un set de propuneri legislative și de modificări ale legislației existente a UE care va ajuta la reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră și să se atingă neutralitatea climatică.

 

 Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

Există un set cuprinzător de modificări ale sistemului existent de comercializare a certificatelor de emisii, care ar trebui să conducă la o reducere globală a emisiilor în sectoarele vizate cu 62% până în 2030, comparativ cu 2005.

Noile obligații:

 • includerea emisiilor generate de transportul maritim în sistemul penalizator al certificatelor de emisii,
 • eliminarea treptată a alocării cu titlul gratuit a certificatelor de emisii pentru sectorul aviației și pentru sectoarele care urmează să facă obiectul mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon,
 • implementarea Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională la nivel mondial,
 • obligația taxării emisiilor generate de clădiri și transportul rutier. Prin această propunere, ar trebui realizate reduceri de emisii de 43% pentru aceste sectoare până în 2030, comparativ cu 2005.
 • De asemenea se propune creșterea finanțării disponibile din fondul pentru modernizare și din fondul pentru inovare.

Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon

Obiectivul propunerii Comisiei privind un mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) este de a preveni – în deplină conformitate cu normele comerțului internațional – ca eforturile UE de reducere a emisiilor să fie neutralizate prin creșterea emisiilor în afara granițelor sale prin relocarea producției în țări din afara UE (unde politicile aplicate pentru combaterea schimbărilor climatice sunt mai puțin ambițioase decât cele ale UE) sau prin creșterea importurilor de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

În prima fază, CBAM ar urma să acopere sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon și un risc ridicat de relocare a emisiilor:

 • fier și oțel
 • ciment
 • îngrășăminte
 • aluminiu
 • energie electrică
 • producția de hidrogen

 

Obiectivele de reducere a emisiilor ale statelor membre

Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește în prezent obiective anuale obligatorii în materie de emisii de gaze cu efect de seră pentru statele membre în sectoare care nu fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii sau al Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF).

Principala modificare propusă de Comisie față de legislația existentă se referă la obiectivele care trebuie atinse până în 2030 în aceste sectoare. Propunerea majorează obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE de la 29% la 40%, comparativ cu 2005, și actualizează obiectivele naționale în consecință. Metoda de calcul pentru stabilirea obiectivelor naționale se bazează în continuare pe PIB-ul pe cap de locuitor, cu un număr limitat de corecții specifice pentru a răspunde preocupărilor legate de eficiența din punctul de vedere al costurilor.

 Emisiile și absorbțiile care rezultă din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură

Inversarea tendințelor actuale de scădere a eliminării dioxidului de carbon și sporirea absorbției naturale de carbon în întreaga UE. Mai precis, prin revizuirea legislației actuale se propune:

 • stabilirea unui obiectiv la nivelul UE de eliminare netă a gazelor cu efect de seră în valoare de cel puțin 310 milioane de tone de echivalent CO2 până în 2030, care să fie distribuit între statele membre ca obiectiv obligatoriu
 • simplificarea normelor privind contabilitatea și conformitatea și îmbunătățirea monitorizării.

 

Standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete

Propunerea introduce obiective sporite de reducere la nivelul UE pentru 2030 și stabilește un nou obiectiv de 100% reducere a emisiilor de CO2 pentru 2035. În practică, acest lucru înseamnă că, începând din 2035, nu va mai fi posibilă introducerea pe piața UE a autoturismelor sau a camionetelor cu motoare cu ardere internă. Până în anul 2035 se vor impune noi standarde mai stricte pentru emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete care se pot vinde in UE.

 

Combustibilii de aviație durabili

Propunerea ReFuelEU în domeniul aviației este ca până în 2030 6% din combustibili să fie de tip combustibili durabili și în anul 2050 63% din combustibili să fie de tip combustibili durabili.

 

Combustibili mai ecologici în transportul maritim

Obiectivul propunerii privind utilizarea combustibililor regenerabili și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim (FuelEU în domeniul maritim) este de a reduce intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia utilizată la bordul navelor cu până la 75% până în 2050, prin promovarea utilizării de către nave a combustibililor mai ecologici.

Infrastructura pentru combustibili alternativi

Accelerarea instalării infrastructurii pentru reîncărcarea sau realimentarea cu combustibili alternativi a vehiculelor și de a oferi surse alternative de alimentare cu energie pentru navele aflate în port și aeronavele staționare.

Se stabilește obligația ca fiecare stat să aibă o infrastructură rutieră de alimentare de cel puțin:

 • stații electrice la fiecare 60 km pe drumurile principale:
 • până în 2025 pentru mașini cu masa până în 3,5 t
 • până în 2030 pentru mașini cu masa peste 3,5 t
 • stații de hidrogen la fiecare
  200 km pe drumurile principale
 • stații LNG pe drumurile principale.

Până în 2030 fiecare port trebuie să aibă o stație proprie de producere a energiei electrice și care să alimenteze obligatoriu cu energie electrică navele de la mal (cel puțin 90% din navele containere).

Până în 2025 este obligatorie alimentarea exclusivă cu energie electrică a aeronavelor aflate la terminal și până în 2030 a aeronavelor care nu sunt conectate la terminal.

 

Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice

 

Propunerea privind Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice are scopul de a aborda impactul social și distributiv al noului sistem propus de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul construcțiilor și transportul rutier.

Pe baza planurilor pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice care urmează să fie elaborate de statele membre, fondul urmărește să ofere măsuri de sprijin și investiții în beneficiul:

 • gospodăriilor vulnerabile
 • microîntreprinderilor vulnerabile
 • utilizatorilor de transport vulnerabili.
 • Fondul poate acoperi, de asemenea, sprijinul temporar direct pentru venit. 

Energia din surse regenerabile

 

Propunerea este de a crește obiectivul actual de la nivelul UE, care este de cel puțin 32% de energie din surse regenerabile în mixul energetic global, la cel puțin 40% până în 2030.

Se propune, de asemenea, introducerea de obiective secundare și măsuri sectoriale, obligatorii până în 2030, astfel:

 • 49% energie regenerabile în clădiri
 • 1,1%/an energie regenerabilă în industrie
 • 1,1%/an energie regenerabilă în încălzire și răcire
 • 35% din consumului în industrie să fie hidrogen
 • 5,4% biocombustibili în transport.

 

Eficiența energetică

Comisia a propus revizuirea actualei directive privind eficiența energetică prin creșterea valorii obiectivului actual la nivelul UE privind eficiența energetică de la 32,5% la 36% pentru consumul final și la 39% pentru consumul de energie primară.

În plus, propunerea cuprindea mai multe dispoziții pentru a accelera eforturile statelor membre în materie de eficiență energetică, cum ar fi:

 • obligații anuale sporite privind economiile de energie la un nivel total de minimum 1,5%
 • obligații anuale sporite privind economiile de energie în sectorul public la un nivel total de minimum 1,9%
 • renovarea anuală a 3% din suprafața clădirilor publice.

 

Performanța energetică a clădirilor

 

Obiectivele principale ale noilor norme privind eficiența energetică sunt:

 • toate clădirile noi ar trebui să fie clădiri cu emisii zero până în 2030
 • clădirile existente ar trebui transformate în clădiri cu emisii zero până în 2050.

 

Impozitarea energiei

 

Propunerea de revizuire a directivei Consiliului privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice urmărește:

 •  Combustibilii cei mai poluanți (cărbune, țiței, gaz) vor avea ratele de impozitare cele mai ridicate.
 • Combustibilii din sectorul aviației și cel maritim vor fi supuși impozitării. Pe o perioadă de 10 ani, ratele minime de impozitare pentru combustibilii utilizați în aceste sectoare (kerosen și păcură grea) se vor majora treptat; în schimb, combustibilii durabili destinați acestor sectoare vor beneficia de o rată minimă de impozitare egală cu zero pentru a se promova adoptarea lor.
 • Nu se va face distincție între tipurile de utilizare a combustibililor și energiei electrice (utilizare comercială sau necomercială, pentru activități de afaceri sau private).

 

Dumitru Chisalita
Dumitru Chisalita
Dumitru Chisăliţă este preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Studiu: 38% din românii care își împart cheltuielile cu partenerul sau familia nu își monitorizează plățile

38% dintre românii care își împart cheltuielile cu partenerul...

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...

Despăgubire-record de peste 400.000 lei pentru daunele produse de furtună unei locuințe

Cea mai mare despăgubire plătită de o companie Membră...