„Obiectivul major al ANAF –îmbunătățirea relației cu contribuabilii”

Date:

Prezentare ANAF:

Agenția Națională de Administrare Fiscală gestionează activitatea de colectare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor sume datorate prin lege în competența sa, pentru a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice; aplică politicile și reglementările în exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală și întreprinde controale operative privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală.

Viziunea noastră este să devenim o administraţie fiscală și vamală modernă, eficientă și inovatoare care să ofere servicii de înaltă calitate, prin implementarea unor procese simple și transparente, care să uşureze conformarea voluntară.Succesul oricărui proces de dezvoltare instituţională este direct corelat şi în strânsă interdependenţă cu calitatea resurselor umane implicate în acest proces. Astfel, măsurile care vizează domeniile de activitate ale instituţiei şi performanţa acestora per ansamblu, depind de performanţa resurselor umane implicate, acestea reprezentând elementul motrice principal şi baza oricărui demers de dezvoltare instituţională. Mai mult decât atât, pe termen lung, se creează o cultură puternică, se îmbunătăţeşte performanţa şi angajamentul personalului, ambele fiind premise pentru eficacitatea organizaţională durabilă.

În anul 2017, la nivelul ANAF s-au derulat un număr total de 305 cursuri (din care un număr de 97 cursuri la nivel central), la care a participat un număr total de 8.986 persoane (din care un număr de 2.366 participanți de la nivel central).
Temele atinse au vizat domenii de activitate diverse, cum ar fi: fiscalitate, drept și legislație comunitară, domeniul vamal, inspecție fiscală, metodologia acordării asistenței contribuabililor, antifraudă fiscală etc.

În perioada următoare vor fi întreprinse acțiuni privind crearea unui sistem eficient de planificare a forţei de muncă necesare asigurării alocării optimului de angajaţi.
Schimbul internațional de informaţii în domeniul impozitelor directe.
Pe parcursul anului 2017 a fost gestionat schimbul internațional de informaţii în domeniul impozitelor directe, desfăşurat în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, precum şi în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri la care România este parte. În acest context, în 2017, au fost primite un număr de 366 solicitări de informații din partea administrațiilor fiscale străine și au fost transmise în afara țării 108 solicitări de informații în domeniul impozitării directe.
A fost efectuată transmiterea datelor ce fac obiectul schimbului automat de informații între statele membre, pe domenii de interes fiscal: deținere și venituri din proprietăți imobiliare, salarii, indemnizații și venituri ale directorilor (altele decât salariile), pensii și respectiv venituri asociate produselor de asigurare de viață.

Lilian Onescu se prezintă:


În calitate de secretar general al ANAF:
– asigur stabilitatea funcționării instituției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile organizatorice;
– colaborez cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și transmit spre avizare ministerelor proiectele de acte normative elaborate de ANAF;
– particip la conferințe, simpozioane, negocieri și întâlniri de lucru cu alte administrații fiscale sau organizații internaționale în domeniu;
– caut soluții pentru îmbunătățirea relației cu contribuabilii etc.

Lilian Onescu

Schimbul internațional de informaţii în domeniul impozitelor indirecte.

Activitatea de schimb internațional de informații pe linie de TVA s-a concretizat, pe parcursul anului 2017, în soluționarea unui număr de 1.213 solicitări de informații primite din partea celorlalte state membre UE și în transmiterea unui număr de 1.990 solicitări de informații către celelalte state.
Totodată, pe linia coordonării activităților Eurofisc în ANAF, a fost organizată în anul 2017 întâlnirea anuală a grupului de lucru 3 – Frauda intracomunitară la TVA cu utilizarea procedurilor vamale. În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Apărării Naționale, Banca Națională a României, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Camera de Comerț și Industrie a României și Serviciul Român de Informații, reprezentanții ANAF au contribuit la organizarea programului național de prevenție „PROTECTOR – Afaceri în siguranță”, scopul acestuia fiind conștientizarea riscurilor ce decurg din nerespectarea sancțiunilor internaționale impuse anumitor state, pe considerentul derulării unor programe de dezvoltare a armelor de distrugere în masă, precum și a riscurilor generate de nerespectarea regimului național de control al exporturilor pentru anumite categorii de bunuri și servicii.

Îmbunătățirea relației cu contribuabilii

Până în prezent, conducerea ANAF a implementat un set de măsuri fiscale și administrative menite să transforme instituția într-o administrație fiscală și vamală modernă, eficientă și inovatoare. Totodată, prin strategia pe termen mediu 2017-2020 ANAF şi-a fixat cinci obiective majore care răspund nevoilor de dezvoltare şi modernizare, unul dintre aceste obiective fiind concentrat pe îmbunătățirea relației cu contribuabilii.
Ca urmare, în perioada următoare vom acorda o atenție deosebită:
l creşterii calităţii serviciilor destinate contribuabililor, prin:
-implementarea unui nou concept de servicii pentru contribuabili;
-dezvoltarea etapizată a call-center-ului;
-elaborarea unei noi proceduri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA, cu opțiune de rambursare (DNOR), care să asigure reducerea semnificativă a DNOR-urilor ce se soluționează cu control anticipat.

l creşterii transparenţei instituţiei şi a rolului de prevenţie, prin:
-publicarea pe site a circularelor de aplicare a legislaţiei procedural-fiscale;
-publicarea de comunicate privind noutăţile legislative din domeniul fiscal şi oferirii de servicii transparente și de înaltă calitate, în vederea îmbunătățirii relației cu contribuabilii.
l reducerii costurilor de conformare ale contribuabililor, prin:
-dezvoltarea funcţionalităţilor Spaţiului Privat Virtual şi mediatizarea serviciului;
-elaborarea unui plan de acţiune în vederea migrării contribuabililor către mediul electronic;
-dezvoltarea serviciului PatrimVen, în vederea punerii la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală a serviciilor pentru realizarea accesului la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetaţenilor. Până în prezent au fost aprobate 1.313 Protocoale de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen depuse de către unităţi administrativ teritoriale, awutorităţi/agenţii centrale, autorităţi din cadrul sistemului judiciar și au fost finalizate şi încheiate un număr de 40 de protocoale cu instituții financiare nebancare.

În ceea ce priveşte solicitările de informaţii primite din partea DNA, DGA, MAI, DGIPI, DIICOT, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Guvernul României-Corpul de Control al Primului Ministru, Birouri Executori Judecătorești, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc etc., în anul 2017, au fost soluționate cereri cu privire la 177.477 de persoane fizice și/sau juridice.
De asemenea, în vederea asigurării îndrumării şi asistenţei în domeniul fiscal, au fost organizate 51 sesiuni de îndrumare și asistență de care au beneficiat 1.484.483 de persoane. În anul 2017, organele fiscale au programat 1.281 de întâlniri şi au realizat 1.488 de întâlniri la care au luat parte 32.238 contribuabili.
De la 1 ianuarie 2017 produsul informatic „Formular asistenţă” a fost transformat în aplicația „Formular de contact”. Prin intermediul acestei aplicaţii contribuabilii pot depune: petiţii cereri, reclamaţii, sesizări, informaţii de interes public, asistenţă în domeniul fiscal, asistenţă tehnică – servicii informatice, cereri de audienţe. Prin „Formularul de contact” s-a asigurat crearea unui singur canal de comunicare prin e-mail prin intermediul căruia se realizează monitorizarea și extragerea de situații statistice de la nivel central și, implicit, administrarea eficientă a solicitărilor.

Susținerea sesiunilor de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor pe Facebook are loc în fiecare zi de miercuri, în baza unor teme prestabilite. În cadrul sesiunilor mai sus menţionate au fost formulate 1.178 de răspunsuri la întrebările adresate de contribuabili.
În anul 2017 au fost gestionate un număr total de 16.345 petiţii adresate ANAF de către cetățeni, precum și prin primirea în audiență a persoanelor fizice și juridice (dintre acestea, un număr de 8.561 petiţii au fost adresate compartimentelor de comunicare ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice).
În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2017, ANAF a răspuns unui număr total de 3.259 de solicitări de informaţii de interes public (din care un număr de 2.941 de solicitări au fost adresate compartimentelor de relaţii publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice).

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...