Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Electrica SA, legal și statutar constituită în data de 28 aprilie 2021, a ales, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administrație, format din șapte membri.

Acționarii Electrica au hotărât alegerea, pentru un mandat de patru ani, a următorilor membri ai Consiliului de Administraţie: Iulian Cristian Bosoancă, Gicu Iorga, Ion Cosmin Petrescu, Adrian Florin Lotrean, Radu Mircea Florescu, George Cristodorescu și Dragoș Valentin Neacșu.

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Valentin Radu, Dragoș Andrei și Bogdan George Iliescu. Aceștia nu au fost confirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetȃnd pe cale de consecință la data prezentei AGOA. În data de 22 aprilie 2021, Ramona Ungur și-a prezentat demisia, cu efect imediat, din funcția de administrator al companiei și a renunțat la calitatea de candidat în cadrul alegerilor pentru Consiliul de Administrație.

La şedinţa AGOA au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenţă, acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de 30 martie 2021, stabilită ca dată de referinţă, cvorumul fiind de 89,63% din totalul drepturilor de vot şi de 87,85% din capitalul social al Societăţii.

REPARTIZAREA PROFITULUI

La propunerea Consiliului de Administrație al Electrica SA, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat, tot în data de 28 aprilie 2021, repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2020, valoarea totală a dividendelor brute, 247.873.693 lei, precum și valoarea dividendului brut pe acţiune, 0,73 lei. Data aprobată pentru plata dividendelor este 25 iunie 2021.

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat, de asemenea, situațiile financiare anuale la nivel individual și consolidat ale Electrica, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate.

Totodată, au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli ale Electrica aferente exercițiului financiar 2021, la nivel individual și la nivel consolidat.

ALTE DECIZII AGOA

Acționarii companiei au fost de acord cu prelungirea mandatului auditorului financiar al Electrica, Deloitte Audit SRL, pentru o perioadă de doi ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

AGOA a aprobat si Politica de remunerare pentru Administratori și Directorii Executivi ai Societății Energetica Electrica S.A., astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor.

DISTRIBUIȚI