Consorţiul Universitaria cere finanţare pentru acoperirea majorărilor salariale

Date:

Consorțiul „Universitaria” – format din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București – s-a reunit la universitatea timişoreană, aducând în discuție, în primul rând, finanțarea universităților: „Cerem explicit creșterea finanțării instituționale pentru anul 2018 cu sumele necesare acoperirii majorărilor salariale prevăzute în Legea 153/2017, inclusiv a diferențelor rezultate în urma introducerii indemnizației pentru deținerea titlului științific de doctor, precum și alocarea de fonduri din bugetul MEN pentru plata sumelor datorate salariaților în baza sentințelor judecătorești și a legii nr. 85/2016. De asemenea, solicităm o recalculare a alocării pe student echivalent unitar și creșterea subvenției cămine-cantine, astfel încât să reflecte creșterile salariale din ultima perioadă”, subliniază Consorţiul Universitaria în rezoluţia reuniunii.

În acelaşi document, cele mai puternice universităţi ale ţării îşi reafirmă obiectivul de a colabora „cu decidenții în domeniu, în special cu Ministerul Educației Naționale și cu Ministerul Cercetării și Inovării, pentru a consolida evoluția universităților românești” şi în acest sens formulează o serie de propuneri, observaţii, solicitări:

„- Susținem distribuirea a 1% din finanțarea de bază a universităților pentru cercetarea universitară, pe criterii competitive. Având în vedere contribuția universităților membre ale Consorțiului la producția științifică a României, solicităm implicarea reprezentanților noștri în elaborarea metodologiei de finanțare.

– Considerăm că orice discuție referitoare la o nouă lege a educației nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului – universitățile românești clasate pe primele poziții în ierarhizările internaționale. Ne manifestăm interesul și angajamentul pentru participarea la elaborarea legii educației, de la stadiu de idee până la detalii legate de normele metodologice de aplicare.

– Aducem în atenția publicului și a decidenților stringența evaluării școlilor doctorale. Susținem realizarea metodologiei într-un grup de lucru, în care Consorțiul „Universitaria” să fie reprezentat.

– Suntem îngrijorați de ce se întâmplă cu finanțarea competitivă a cercetării în România. Constatăm unele incidente nefericite în derularea ultimelor competiții: criterii de evaluare interpretabile, renunțarea la evaluatorii internaționali, precum și alte insuficiențe procedurale. Cerem profesionalizarea organizării competițiilor pentru finanțarea cercetării, în primul rând prin selectarea unor evaluatori internaționali și naționali relevanți pentru domeniile disciplinare.

– Solicităm publicarea datelor în baza cărora Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior propune finanțarea de bază și pe cea suplimentară. Solicităm respectarea legii și publicarea acestor date, începând cu anii 2016-2017, pentru a elimina orice supoziție de manipulare sau falsă raportare. De asemenea, solicităm includerea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului în grupurile de lucru care elaborează metodologia de alocare a locurilor bugetate, în cadrul Consiliului Național pentru Statistică și Prognoză în Învățământul Superior”.

Totodată, Consorţiul Universitaria subliniază:

„- Cerem modificarea listei de specializări inteligente din OM 5376, din 19.10.2017, listă în care arbitrariul este evident prin neincluderea unor întregi domenii de doctorat, ex: domeniile umaniste. De asemenea, solicităm clarificarea limitelor de aplicare a acestui Ordin;

– Identificarea unor soluții legislative pentru creșterea relevanței calificărilor masterale pe piața muncii;

– Înființarea Asociației Muzeelor Universitare, ca formă de colaborare între universitățile membre ale Consorțiului, cu un prim obiectiv realizarea unei Bibliografii a istoriei universitare;

– Concentrarea finanțării pentru dezvoltare instituțională pe următoarele direcții: (1) echitate, (2) internaționalizare, (3) grădini botanice și parcuri dendrologice, (4) deontologia cercetării, (5) angajabilitate și societăți antreprenoriale studențești;

– Continuarea eforturilor de internaționalizare, în special prin elaborarea unei metodologii pentru diplome în co-tutelă (joint degree), respectiv diplome duble (double degree). De asemenea, solicităm introducerea în legislația românească a organizării programelor ce conduc către diplome duble;

– Creșterea ponderii cercetării postdoctorale în proiectele POCU destinate finanțării studiilor doctorale și postdoctorale;

– Modificarea OM 3850/2017 pentru a le permite studenților să urmeze programele de formare psihopedagogică fără a-i condiționa să urmeze licența și masterul în același domeniu. Universitățile membre ale Consorțiului își asumă sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, care poate fi gestionat la nivelul standardelor de calitate celor mai înalte numai în mediul universitar;

– Constituirea unui fond special destinat acoperirii cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității conform standardelor impuse prin Legea 146/2017, privind apărarea împotriva incendiilor – sau prorogarea termenului, pentru a evita situația închiderii a peste 80% dintre căminele studențești din România;

– Modificarea OM 3475/17.03.2017 prin reducerea procedurilor birocratice de înregistrare și actualizare a calificărilor, inclusiv prin eliminarea taxelor de înscriere și de înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS);

– Eliminarea dublei subordonări a societăților antreprenoriale studențești și trecerea acestora în subordinea rectorilor;

– Operaționalizarea Registrului Matricol Unic și transferul de informații din această bază de date către alte instituții publice (Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Transporturilor), pentru digitalizarea unor procese;

– Având în vedere dispozițiile înscrise în HG 42/2017, solicităm asigurarea respectării dreptului studenților cu vârsta de peste 26 de ani la gratuitate la transportul intern feroviar, clasa a II-a, considerând criteriul limitativ impus ca fiind ilegal și nejustificat”.

Consorţiul Universitaria anunţă intrarea într-o nouă etapă, „cu o abordare strategică și integrată, la nivel de Consorțiu, a procedurilor și instrumentelor de management universitar”, intensificând “cooperarea inter-universitară, prin proiecte comune realizate atât din fonduri proprii, cât și din surse externe. Colaborările vor fi guvernate de principiul sustenabilității și cel al echității, în interesul celor cinci universități membre”.

Rezoluţia este semnată de rectorii universităţilor membre ale Consorţiului Universitaria: prof. dr. Mircea Dumitru – Universitatea din București, prof. dr. Nicolae Istudor – Academia de Studii Economice din București, acad. prof. Ioan Aurel Pop – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea – Universitatea de Vest din Timișoara, prof. dr. Mihaela Onofrei – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Rata şomajului în județul Ilfov în iunie 2024

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov...

Fonduri prin platforma Seedblink, pentru elevi din școli și licee

Platforma educațională digitală Spark Generation, din Cluj-Napoca, anunță că...

Împrumut Garanti BBVA Leasing de la BERD, în sprijinul IMM-urilor

Garanti BBVA Leasing, parte a Grupului Garanti BBVA...