Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) se adresează Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (AM POC) pornind de la Ghidului solicitantului aferent Actiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive, pentru clarificarea anumitor aspecte ce țin de scrierea, depunerea, evaluarea și implementarea proiectelor de investiții, precum și pentru formularea unor observații și propuneri de îmbunătățire a Ghidului solicitantului, astfel încât acesta să răspundă într-o măsura cât mai mare necesităților reale ale potențialilor beneficiari:

 1. Existența unei perioade de minimum 30 de zile între data publicării ghidului solicitantului final și lansarea apelului de proiecte. Având în vedere complexitatea documentației necesare pentru depunerea unui proiect, precum și criteriul actual primul venit, primul servit cu condiția obținerii a minimum 70 de puncte, este necesară o perioadă de minimum 30 de zile în care aplicanții să se poată documenta și depune proiecte calitative.
 2. Valoarea maximă a ajutorului de stat

Valoarea maximă a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce în mod considerabil numărul potențialilor beneficiari. Având în vedere efectele pandemiei Covid-19 asupra unui număr extrem de mare de IMM-uri, este oportună diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui număr mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minimum 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.

 1. Valoarea minimă a AFN să fie de 50.000 euro
 2. Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Proiectele care vor fi depuse în cadrul acestui apel reprezintă proiecte de investiții și nu unul care implică activități cu resurse umane. Toate organizațiile, prin legislația în vigoare, sunt obligate să respecte Regulamentul General de Protecție a Datelor în funcție de activitatea pe care o desfășoară și tipul de date pe care le colectează. Astfel, considerăm că cerința din GS este excesivă și atrage costuri pentru IMM-uri, costuri care nu sunt eligibile.

 1. Clarificarea aspectului dacă proiectul se poate implementa într-un singur punct de lucru, o singură regiune sau acesta poate fi implementat în mai multe puncte de lucru și mai multe regiuni
 2. Sunt necesare clarificări suplimentare cu privire la investițiile în coformitate cu prevederile Anexei I din propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI de completare a Regulamentului 2020/852 al Parlamentului European (obiectivele de mediu) 
 3. Având în vedere faptul că din criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară nu face parte evaluarea calitativă a cererii de finanțare, planului de afaceri și previziunilor financiare, considerăm imperios necesară simplificarea la maximum atât a cererii de finanțare, cât și a planului de afaceri și a previziunilor financiare. O documentație vastă și detaliată are sens doar în contextul evaluării calitative a cererii de finanțare. Având în vedere faptul că criteriile calitative sunt unele subiective, nu recomandăm introducerea unor criterii calitative ale planului de afaceri
 4. Recomandăm realizarea unui tutorial video cu etapele completării cererii de finanțare, astfel încât un antreprenor să își poată realiza și depune singur un proiect fără a fi necesară apelarea la un consultant.

Procesul de evaluare si selectie

 1. Conform GS, se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte. Acest lucru este similar principiului primul venit, primul servit, fiind o condiție de eligibilitate obținerea unui punctaj minim de 70 de puncte. Practic va putea intra la finanțare un proiect cu 70 de puncte depus înaintea unui proiect cu 100 de puncte, cel din urmă riscând să rămână în afara bugetului. Propunerea CNIPMMR este ca finanțarea să fie acordată în ordinea descrescătoare a punctajului, astfel încât să fie finanțate proiectele cu cele mai mari punctaje, acestea având o valoarea adăugată mai mare și fiind mai bune din punct de vedere calitativ și al eficientei.
 2. Eliminarea criteriului b „Investiție de minimum 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu”. Acesta este un criteriu neclar atât pentru potențiali beneficiari, consultanți, cât și evaluatori. În plus, considerăm că punctarea acestui criteriu pentru investiții mai mari de 90% din valoarea totală a proiectului reprezintă un exces. Considerăm că trebuie menținută drept condiție de eligibilitate pragul de 20% dacă aceasta este o condiție impusă de regulamentele UE, nefiind un criteriu punctat în evaluarea tehnică și financiară.
 3.  Propunerea CNIPMMR pentru criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte este următoarea:

1) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 10 puncte: 

• Sold negativ – 10 puncte

• Sold pozitiv – 0 puncte 

2) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 10 puncte

• ≥20% – 10 puncte

• ≥0% și < 20% – 5 puncte

• < 0%a – 0 puncte

3. Previzionarea economico-finaniară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției

3.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)

 • ≥3 – 10 puncte
 • ≥2 și < 3 – 7 puncte
 • ≥1 și < 2 – 3 puncte
 • <1 – 0 puncte

3.2. Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)

 • ≥7% – 10 puncte
 • ≥6% și < 7% – 7 puncte
 • ≥5% și < 6% – 3 puncte
 • <5% – 0 puncte

3.3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

• ≥15% – 10 puncte 

• ≥10% < 15% – 5 puncte

• < 10% – 0 puncte

4. Capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar 2019

4.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)

 • ≥2 – 10 puncte
 • ≥1,5 și < 2 – 7 puncte
 • ≥1 și < 1,5 – 3 puncte
 • <1 – 0 puncte

4.2. Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)

 • ≥5% – 10 puncte
 • ≥3% și <5% – 7 puncte
 • ≥1% și <3% – 3 puncte
 • <1% – 0 puncte

4.3. Rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Cifra de afaceri 2019/Ajutor financiar nerambusabil)

 • ≥1 – 15 puncte
 • ≥0,8 și <1 – 10 puncte
 • ≥0,5 și <0,8 – 5 puncte
 • <0,5 – 0 puncte

5. Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte 

• DA – 5 puncte

• NU – 0 puncte 

6. Proiectul contribuie la minimizarea la sursă a deșeurilor generate

• DA –  5 puncte

• NU – 0 puncte 

7. Proiectul prevede adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități

• DA – 5 puncte

• NU – 0 puncte 

DISTRIBUIȚI